CategoriesFIDICHợp Đồng Xây Dựng

Thông báo: Hành động cần thiết để tránh mất quyền lợi theo Hợp đồng xây dựng FIDIC

Theo định nghĩa đưa ra tại Điều 149.1 của Bộ luật Dân sự 2015 thì thời hiệu có nghĩa là “thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định”. Nói cách khác, thời hiệu là khoảng thời gian được gán cho một hoặc một số hành động, sự kiện cụ thể, mà khi kết thúc, nếu hành động, sự kiện đó không diễn ra, sẽ dẫn đến hệ quả nào đó, ví dụ như mất quyền khởi kiện. Trong phạm vi hợp đồng xây dựng FIDIC cũng có một số trường hợp tồn tại khái niệm thời hiệu như vậy, và một trong số đó là thông báo khiếu nại (yêu cầu) của các bên. Continue reading

Tính năng chống sao chép đang bật. Vui lòng liên hệ người viết nếu có nhu cầu trích dẫn nội dung bài viết. Cảm ơn bạn.