Site icon Blogluat.com

Thao túng thị trường chứng khoán bị phạt bao nhiêu tiền từ năm 2024?

thao túng thị trường chứng khoán

Cùng với truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan pháp luật còn xử phạt hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Điều 36 thuộc Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 30 thuộc Điều 1, Nghị định 128/2021/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) đề cập chi tiết mức phạt hành chính đối với những vi phạm  thao túng thị trường chứng khoán, gồm:

– Phạt tiền 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định tại điểm b thuộc khoản 3, Điều 5, Nghị định này, đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định tại điểm b thuộc khoản 3, Điều 5, Nghị định này, thì áp dụng mức phạt tiền tối đa quy định tại điểm b thuộc khoản 3, Điều 5, Nghị định này, để xử phạt.

– Hình thức xử phạt bổ sung:

+ Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, Điều này;

+ Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với người hành nghề chứng khoán có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, Điều này.

– Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, Điều này.

Điểm b thuộc khoản 3, Điều 5, Nghị định 156/2020/NĐ-CP, hướng dẫn áp dụng nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các sai phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân;

Đối chiếu những quy định pháp luật nêu trên, chúng ta có thể hiểu rằng hành vi thao túng thị trường chứng khoán có mức phạt hành chính bằng 10 lần khoản thu trái pháp luật, nhưng không thấp hơn 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân.

Nếu cá nhân, tổ chức sai phạm không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt hành chính tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân thì pháp luật áp dụng mức phạt hành chính tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân.

Không chỉ vậy, tổ chức có hành vi thao túng thị trường chứng khoán có chịu nhiều hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm:

– Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.

– Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với cá nhân hành nghề chứng khoán có hành vi vi phạm.

– Buộc nộp lại khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo khoản 2 thuộc Điều 3, Nghị định 156/2020/NĐ-CP, thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại khoản 3 thuộc Điều 12, Luật Chứng khoán; gồm một, một số hoặc tất cả hành vi dưới đây:

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

– Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

– Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

– Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

– Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;

– Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

(Blogluat.com)

Exit mobile version