Site icon Blogluat.com

Sau khi bồi thường thiệt hại, người phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có được MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ không?

Căn cứ khoản 1, Điều 51, Bộ Luật Hình sự 2015 Quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cơ quan pháp luật có thể xem việc người phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng chủ động bồi thường thiệt hại là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

Trích khoản 1, Điều 51, Bộ Luật Hình sự 2015

Bên cạnh đó, khoản 1 thuộc Điều 29, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, khoản 1, Điều 2 và điểm a, khoản 2, Điều 2 thuộc Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) cũng chỉ rõ những căn cứ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ:

– Người phạm tội được MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ khi có một trong những căn cứ sau đây:

+ Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

+ Khi có quyết định đại xá.

– Người phạm tội có thể được MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ khi có một trong các căn cứ sau đây:

+ Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

+ Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;

+ Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

– Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác , đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, thì có thể được MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ.

Như vậy, người phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể được MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ nếu có một trong các căn cứ quy định ở điều luật trên.

Việc xem xét MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ đối với trường hợp người phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chủ động bồi thường thiệt hại phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Cụ thể, nhà chức trách sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội cũng như khả năng giáo dục, cải tạo của người phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(Nhung Nguyễn)

Exit mobile version