Blogluat.com

Infographic: Các bước ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ 

Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Căn cứ pháp lý: khoản 1, Điều 106, Luật Đất đai 2013; Điều 86, Nghị định 43/2014/NĐ-CP; khoản 3, Điều 10, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Exit mobile version